1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
  4. วิเคราะห์ข้อมูลผล SWOT โครงการพัฒนาสร้างเตาถ่านชาร์โคลไร้ควัน ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบ้านโคกกระชาย หมู่ 7 ตำบลตาโกตาพิ อำเภอประโคนชัย

วิเคราะห์ข้อมูลผล SWOT โครงการพัฒนาสร้างเตาถ่านชาร์โคลไร้ควัน ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบ้านโคกกระชาย หมู่ 7 ตำบลตาโกตาพิ อำเภอประโคนชัย

ข้าพเจ้า นางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์  ภาคประชาชน  ID09   โครงการยกระดับเศรษฐเกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ  2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะอาจารย์ประจำตำบล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ณ ศาลาประชาคม หมู่  10  บ้านเขาดินเก่าพัฒนา เพื่อวิเคาระห์ข้อมูล  SOWT  กับทีมปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน  ซึ่งสรุปได้ 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรค (ภัยคุกคาม)  ผลสรุปในที่ประชุมพบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ  การพัฒนานวัตตกรรมสร้างพลังงานเตาถ่านชาร์โคลไร้ควัน  โดยใช้เศษอาหารหรือพืชผลจากการเกษตรที่เหลือใช้มาทำ และนำผลผลิตที่ได้มาใช้สำหรับครัวเรือน และใช้แปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่หมุนเวียนให้กับชุมชนและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู