ข้าพเจ้านางสาวดวงใจ  อู่ตะเภา ผู้ปฏิบัติงาน ภาคประชาชนตำบลเขาดินเหนือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับบทความเดือนกรกฏาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้ามองไปในช่วงลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลเขาดินเหนือ ท้องนาหน้านี้มีแต่สีเขียวของต้นข้าว จึงใด้ขอความรู้จากผู้รู้เกี่ยวกับ วีถีทำนา(การทำนา)ทำความเข้าใจแล้วจึงเป็นบทความของเดือนนี้

การทำนาที่หมุนเวียนเปลี่นไปในแต่ละช่วงเดือน

มกราคม-มีนาคม- ชาวนาจะไถนากลบฟาง

เมษายน            –  เตรียมพันธุ์ข้าว-เลือกลักษณะเมล็ดข้าวที่สมบรูณ์

มิถุนายน          – ตกกล้า(สำหรับคนที่ทำนาดำ)แต่ ณ ปัจจุบันนี้คนดำนานั้นน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน

กรกฏาคม       –  ไถคลาดนาให้ใด้ระดับเสมอกัน ถอนกล้า-ปักดำ

สิงหาคม-ตุลาคม- ดูแลหลังการปักดำ ใส่ปุ๋ย-กำจัดหญ้า(นาหว่านก็ทำเช่นกัน) ข้าวจะตั้งท้อง

พฤศจิกายน-ธันวาคม- ข้าวจะทยอยออกรวงสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

การทำนามีระยะเวลาแต่ก็ไม่ยากสำหรับผู้อยากทำเกษตร

                                                     วิถีชาวนา   หลังสู้ฟ้า  หน้าสู้ดิน     

อื่นๆ

เมนู