ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ   อู่ตะเภา ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน และผลกระทบจาก โควิด 19  (COVID 19)  แบบฟอร์ม 01-02-06  ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา

การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์   ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลชาวบ้านโดยการเดินเท้าตามบ้านแต่ละหลัง      ในส่วนของโรคระบาด โควิด 19 นั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีรู้ความเข้าใจ เว้นระยะห่าง  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ ไปใหนใส่แมสก่อนไปในที่สาธารณะ  ผลกระทบจากโรคโควิด 19  ก็มีปานกลาง-มีมากจากการสอบถามชาวบ้าน  ผู้ที่ให้คำตอบในการตอบคำถามนั้น   มีทั้งผู้นำชุมชน  วัยทำงาน  และผู้สูงวัย  ทุกท่านตอบคำถามทุกคำ  ที่ข้าพเจ้าถามด้วยความเข็มแข็ง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

บริบทของชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่  ทำอาชีพเกษตรกรรม  เสร็จภารกิจจากการทำนา  ท้องนาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปลูกพืช แต่ปล่อยไว้สำหรับเลี้ยง วัว ควาย  การเก็บข้อมูลครั้งนี้นี้ราบรื่น

อื่นๆ

เมนู