(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมในเดือนเมษายนกับ  คณะอาจารย์ประจำตำบล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน   ที่  บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ 10  เพื่อวิเคาระห์ข้อมูล  SOWT  กับทีมปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งข้าพเจ้านางสาวดวงใจ  อู่ตะเภา  ภาคประชาชน  ID09   โครงการยกระดับเศรษฐเกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการคุณภาพชุมชน  ซึ่งสรุปได้ 4 หัวข้อ   ดังนี้  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรค (ภัยคุกคาม)  ผลสรุปในที่ประชุมพบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ  การอบรมถ่านชาร์โคลไร้ควัน   ข้าพเจ้าเข้ายืนหนังสือกับผู้นำชุมชน  เพื่อหาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมถ่านชาร์โคลไร้ควัน   ชาวบ้านมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับหนึ่ง   เพราะเศษอาหาร  หรือ  พืชผลจากการเกษตรที่เหลือใช้ในชุมชนนั้นมีมากพอสมควรญ  ที่เหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเพื่อใช้ สำหรับครัวเรือน  และยังสามารถนำมาสร้างรายได้ให้ครอบครัว ณ ปัจจุบันนี้โรค  โควิด 19 ก็ยังมีการระบาดระลอกใหม่ ทำให้การเดินทางไปในที่ต่างๆก็มีความเสี่ยง  การมีโครงการอบรมนี้  ก็มีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่มีความสนใจใด้มีโอกาส ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ และสามารถนำมาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว เพราะถ่านชาร์โคลกำลังเป็นที่นิยม

Tags:

อื่นๆ

เมนู