ข้าพเจ้า นางสาวจิตติมา พึ่งพักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่กับทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจากชาวบ้าน  จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย  หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับประชาชนก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

        

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) จาการสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือต้นทุนในการผลิตสูง และเกิดการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร ความต้องการของชาวบ้านคือต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) จาการสอบถามประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการสวมใส่หน้ากากเมื่อไปสถานที่สาธารณะ ทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์  เมื่อออกนอกพื้นที่หรือเข้าไปในตัวอำเภอ และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจากโควิด-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี

แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) – สำรวจที่พักอาศัย จากการสำรวจประชาชาชนมีการประเมินและสังเกตอาการตนเองและบุคคลในครอบครัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆ  สวมใส่หน้ากากเมื่อออกไป    ยังที่สาธารณะ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

 

อื่นๆ

เมนู