ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน  ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลเขาดินเหนือ”และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ”

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่  190  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ   อำเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  เป็นตรา  “ปราสาทละลมทม” ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของตำบล

ลักษณะที่ตั้ง  ขนาด  และอาณาเขต 

ตำบลเขาดินเหนือเป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์    อยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดไปทางทิศตะวันออก    ประมาณ  27   กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ที่ใกล้เคียง  ดังนี้

  • คือทิศเหนือ  จรดตำบลละเวี้ย    อำเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศใต้  จรดตำบลโนนเจริญ   อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก  จรดตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  • ทิศตะวันตก  จรดตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านทางเศรษฐกิจ

ประชาชนในตำบลเขาดินเหนือ ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพ  ส่วนอีก  20  เปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพอื่น ๆ

 

 

 ภาษา

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีภาษาพูดที่หลากหลาย  เช่น  ภาษาเขมร  ภาษาส่วย  ภาษาอีสาน

ประเพณีท้องถิ่น

  •  ประเพณีบุญบั้งไฟ
  • งานเครื่องเคลือบพันปี
  •  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  • บวงสรวงปราสาทละลมทม
  • ประเพณีสงกรานต์

           

  

     

 

 

อื่นๆ

เมนู