การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) และการฉีดวักซีน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ) กลุ่มสตรีจิตอาสา กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยโครงการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอกซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อาจพิจารดำเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

       

     

และได้มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวักซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)  โดยมีกลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำร่องในการเข้ารับวักซีน และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) และให้ความรู้เกี่ยวกับวักซีนแก่กลุ่มประชาชนทั่วไป

     

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ที่พิจารณานำมาใช้กับคนไทย ต้องเป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับคนไทย ขณะนี้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 แล้วรวมกว่า 73 ล้านโดส ประกอบด้วย ซิโนแวก 2 ล้านโดส อยู่ระหว่างเจรจาจัดซื้ออีก 5 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส และจะได้รับจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จำกัด อีก 5 ล้านโดส จึงมั่นใจว่ามีปริมาณวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการฉีด

ขณะนี้กระทรวงฯ ได้จัดสรรและกระจายวัคซีนโควิด-19 ไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่วางไว้แล้ว ซึ่งจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับวัคซีนสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย อย่างเช่น จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับวัคซีนจำนวนมากเป็นจังหวัดแรกๆ เนื่องจากเป็นต้นทางการระบาดในระลอกใหม่ก็ได้ฉีดครบในเข็มที่ 1 ขอให้มารับวัคซีนเข็มที่สองตามนัด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 

อื่นๆ

เมนู