ข้าพเจ้านายปริทร์ ยอดสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯ กลุ่มทำการเผาถ่านไร้ควัน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติงานและทีมงานได้ทำการณ์ประชุมอีกครั้งผ่านทางออนไลน์ในการจัดการวางแผนงานการจัดทำอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีมปฏิบัติงาน พร้อมอาจารย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินเหนือ อ.ส.ม. ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันโรค แจกจ่ายให้กับประชาชนใน 11 หมู่บ้าน และยังมีทั้งอาหารและน้ำให้กับประชาชนในชุมชน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่มมือของชุมชน อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

 

อื่นๆ

เมนู