ข้าพเจ้านางสาวรสริน  ฟอมไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือส่วนใหญ่มีการปลูกมันสำปะหลัง ยาง  ข้าว เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้นำมาแปรรูปแบบหลากหลายโดยเฉพาะเหง้ามันสำปะหลังนำมาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  โดยการนำเหง้าสำปะหลังเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรกรรมมาทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ถ่านที่ให้ความร้อนสูง ปลอดจากสารก่อมะเร็งเมื่อนำมาปิ้งย่างคือ สุดยอดปรารถนาของถ่านไม้เชื้อเพลิงความร้อน ที่นับวันจะหายากใน ปัจจุบัน การเผาถ่านให้ได้ตามคุณสมบัติดังกล่าวจึงต้องอาศัยความรู้และ ความเข้าใจค่อนข้างมาก แต่เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ถ่านคุณภาพ ได้รับความ สนใจและมีการพัฒนามากขึ้น พร้อมทั้งกลายเป็นเรื่องง่ายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเทคนิคการผลิตน้ำส้มควันไม้ อันเป็นผลพลอยได้ชิ้นงามจากกระบวน การเผาถ่าน ซึ่งมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดโดยเฉพาะทางด้านการ เกษตรธรรมชาติที่มุ่งเน้นการลดละเลิกจากสารเคมีสังเคราะห์

เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจเทรนด์ประจำปีนี้ ที่หลายๆ คนเริ่มกลับมาให้ความสนใจ สำหรับชาร์โคล แล ถ่านไม้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นถ่านและ แปรรูป มาเป็นถ่านชาร์โคล ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนั้น หลายคนอาจยังไม่รู้ และไม่รู้ว่า ไทยเป็นหนึ่งในฐานส่งออกสำคัญของ ถ่านไม้ และถ่านชาร์โดล

ถ่านไม้ถูกนำเอาไปทำอะไร และถ่านชาร์โคลถูกนำเอาไปทำอะไร อธิบายแบบง่ายๆ ถ่านไม้คือถ่านที่ใช้ในการปิ้งย่างหุงต้มทั่วๆไป มีกระบวนการเผาในรูปแบบที่เป็นภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิม จนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป จากถ่านไม้ สู่ความเป็นถ่านไม้คุณภาพสูงที่ใช้ในการปิ้งย่างหุงต้มทั่วๆ ไป จนมาถึงเทรนด์ในปัจจุบัน กับการปิ้งย่างหุงต้ม เพื่อสุขภาพจากถ่านไม้สู่ ถ่านชาร์โคล ขั้นตอนกระบวนการผลิตถ่าน และการแปรรูปถ่าน จนกลายเป็นอุตสาหกรรม และกลายมาเป็นธุรกิจที่กำลังมีอนาคต จนถึงการส่งออกถ่าน นำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาโบราณ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สำหรับการเผาถ่านมีหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การเผาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วๆไป และการเผาในแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นถ่านไม้ที่มีคุณภาพมากขึ้น การเผาถ่านแบบเดิมๆที่เป็นภูมิปัญญาโบราณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถ่านไม้ทั่วไป คือการนำเอาไม้ยูคาฯ เข้าไปในเตาเผาแบบทั่วๆไป เผาด้วยกระบวนการทั่วๆไป ใช้เวลา 20-25 วันก็สามารถเปิดเตาและนำเอาถ่านออกมาแยกและคัดขนาดออกขายได้ แต่พอธุรกิจนี้เริ่มพัฒนาขึ้น กระบวนการการผลิตเปลี่ยนไป ความต้องการของตลาดในรูปแบบอุตสาหกรรมแปรรูปมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ถ่านคุณภาพสูง ที่เป็นต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ กับถ่านไม้ควันน้อย และให้พลังความร้อนสูง ที่ถูกนำไปใช้ในร้านอาหารปิ้งย่าง ที่เน้นไปในเทรนด์สุขภาพมากยิ่งขึ้น

                                                           

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู