ข้าพเจ้า นางสาวธันย์ชนก เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ลงพื้นที่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ดำเนิดการจัดอบรม การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเฟสชิว

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระบาดหนักมากในปัจจุบัน วันที่8 เดือนสิงหาคม 2564 ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควันแต่สถานการณ์การจัดอบรมไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงมีการเลื่อนระยะเวลาการอบรมออกไปก่อน เพราะเกิดโรคระบาดหนักทางทีมงานจึงช่วยเหลือคนในชุมชนโดยได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีเจลแอลกอฮอร์และเฟสชิว และทางผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาดินเหนือได้ร่วมมือโดยใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 เป็นระยะๆ และการป้องกันของผู้นำชุมชนได้มีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงมีการตรวจโรคและกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ส่วนคนในพื้นที่มีการป้องกันโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือไปในที่สาธารณะ และล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอร์บ่อยๆ

อื่นๆ

เมนู