ข้าพเจ้า นางสาวรสริน ฟอมไธสง ประเภทประชาชน  ลงพื้นที่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ดำเนิดการจัดอบรม การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเฟสชิว

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระบาดหนักมากในปัจจุบัน วันที่เดือนสิงหาคม 2564 ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควันแต่สถานการณ์การจัดอบรมไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงมีการเลื่อนระยะเวลาการอบรมออกไปก่อน เพราะเกิดโรคระบาดหนักทางทีมงานจึงช่วยเหลือคนในชุมชนโดยได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีเจลแอลกอฮอร์และเฟสชิว และทางผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาดินเหนือได้ร่วมมือโดยใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 เป็นระยะๆ

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19
1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ
จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ
ราวบันได เป็นต้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน
น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้
ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน
14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

Tags:

อื่นๆ

เมนู