ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือส่วนใหญ่มีการปลูกมันสำปะหลัง ยาง อ้อย ข้าวโพด ข้าว เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้นำมาแปรรูปแบบหลากหลายโดยเฉพาะเหง้ามันสำปะหลังนำมาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  โดยการนำเหง้าสำปะหลังเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรกรรมมาทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ถ่านที่ให้ความร้อนสูง ปลอดจากสารก่อมะเร็งเมื่อนำมาปิ้งย่างคือ สุดยอดปรารถนาของถ่านไม้เชื้อเพลิงความร้อน ที่นับวันจะหายากใน ปัจจุบัน การเผาถ่านให้ได้ตามคุณสมบัติดังกล่าวจึงต้องอาศัยความรู้และ ความเข้าใจค่อนข้างมาก แต่เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ถ่านคุณภาพ ได้รับความ สนใจและมีการพัฒนามากขึ้น พร้อมทั้งกลายเป็นเรื่องง่ายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเทคนิคการผลิตน้ำส้มควันไม้ อันเป็นผลพลอยได้ชิ้นงามจากกระบวน การเผาถ่าน ซึ่งมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดโดยเฉพาะทางด้านการ เกษตรธรรมชาติที่มุ่งเน้นการลดละเลิกจากสารเคมีสังเคราะห์

อื่นๆ

เมนู