รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน

การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน ทางผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบลให้ผู้ปฎิบัติงานสำรวจอาชีพของประชาชนในชุมชน และ พืชผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำมาใช้ในการเผาถ่าน และ สำรวจเตาเผาถ่านที่มีอยู่ในชุมชนที่คนในชุมได้ทำการสร้างขึ้นเพื่อเผาถ่านใช้ในชุมชนอยู่ก่อนแล้ว  จากการสำรวจพบว่า พืชทางการเกษตรที่ประชนในชุมชนนำมาเผาถ่าน คือ ต้นไม้หลากหลายชนิดที่มีอยู่ในชุมชนตามที่จะหาได้ตามจังหวะและโอกาส เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินณรงค์  ส่วนเตาเผาถ่านเริ่มทำเตาชาวบ้านจะนำไม้ที่หาได้มาจัดเรียงตามรูปแบบที่ต้องการแล้วมัดให้แน่น จากนั้นนำกระสอบข้าวมาคลุมทับกองไม้อีกที แล้วนำดินผสมกับฝางข้าวและน้ำผสมกันและก่อขึ้นเป็นเตาบางเตาก็จะมีการเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อความคงทนมากขึ้น มีการเว้นปล่องควันไว้ ลำด้านหล้าเตาทำฝาปิดเพื่อจะได้มีทางนำถ่านออกและเอาไม้เข้ารอบใหม่  ส่วนผลผลิตที่ได้จากเตาเผาถ่าน นอกจากถ่านที่ได้ยังได้น้ำส้มควันไม้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู