อาชีพหลักคือทำนา จากปี2540 นายทอง  ดวงศรี ได้ไปฝึกหัดทำตะเกียบ ที่บ้านหนองบ้าน อ.ประโคนชัย และนำมาถ่ายทอด ให้ชาวบ้านได้ฝึกทำตะเกียบ สามารถเป็นรายได้เสริมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เย็บผ้าส่งโรงงาน โรงสีข้าวขนาดเล็ก การเลี้ยงสัตว์จำพวก ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถึงแม้ชาวบ้านจะมีที่ดินทำกินเป็นของ ตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพเสริม แต่ชาวบ้านยังยากจนอยู่เนื่องจาก ราคาผลผลิตตกต่ำ และภาระหนี้สินของชาวบ้านมีจำนวนมาก

 

                ด้านเศรษฐกิจ

สภาวะเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรมตะเกียบที่เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับข้าวที่เป็นรายได้อันดับหนึ่งของหมู่บ้าน ข้าวที่ผลิตคือข้าวหอมมะลิ เนื่องจากราคาผลผลิตจะตกต่ำลงไปมาก

                ทำให้ชาวบ้านลดการทำนา และหันมาทำอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม เย็บผ้าส่งโรงงาน การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และใช้งาน จำหน่ายเป็นบางส่วน

ข้อมูลด้านอื่นๆ

  จากการที่ศึกษาและเข้าการประชุมเวทีชาวบ้านภายในหมู่บ้าน และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีลักษณะที่แสดงว่าบ้านฉันเพลหมู่ที่2 จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้คือ มีการจัดการด้านธุรกิจชุมชน ซึ่งชาวบ้านสามารถผลิตสินค้า และทำการตลาดไว้แล้ว แต่ขาดการเอาใจใส่จากภาครัฐ ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ จากพ่อค้าคนกลาง ตั้งแต่ปี 2540-2545 หัตถกรรมตะเกียบที่ผลิตสามารถทำเงินให้กับหมู่บ้านจำนวนหลายแสนบาท ชาวบ้านมีพลังในการรวมตัวแต่ขาดผู้นำที่มีความรู้ ขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้ส่งออก

                ลักษณะที่ส่อว่าชุมชนจะอ่อนแอ คือ การติดการพนัน การติดสุราและภาระหนี้สินของชาวบ้านฉันเพลหมู่ที่ 2 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พบว่าหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบ และหนี้กองทุนต่างๆ อันเนื่องมาจากกู้เงินไปลงทุนแล้วโครงการล้มเหลว เช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นผลที่เกขึ้นในอดีตที่ขาดการพึ่งพาตนเองอาศัยแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐ การกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยไม่มีการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

แหล่งน้ำในหมู่บ้านแหล่งน้ำในหมู่บ้านที่สำคัญ คือ บ่อน้ำ ฝาย สระน้ำ ลำห้วย เป็นต้นจุดเด่น ของแหล่งน้ำ ใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ทำการเกษตร แหล่งอาหารทางธรรมชาติ 

จุดด้อย  แหล่งน้ำตามธรรมชาติในหมู่บ้าน ในบางปีน้ำที่ใช้เพื่อกี่เกษตรขาดแคลนสำหรับแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนเกี่ยวกับการระบายน้ำเพื่อการทำนาในช่วงที่น้ำหลาก

 

อื่นๆ

เมนู