การเผาถ่าน ถือเป็นภูมิปัญญาที่อยู่กับชาวบ้านมาช้านาน ในสมัยก่อนนี่เรายังไม่มีแก๊สหุงต้มสำหรับประกอบอาหาร ชาวบ้านจึงนิยมเผาถ่านเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกันในครัวเรือน แต่เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในยุคหลังๆ เราจึงเปลี่ยนมาประกอบอาหารโดยใช้แก๊สหุงต้มแทนถ่านเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

แต่ถึงแม้จะมีแก๊สหุงต้ม ในการประกอบอาหารบางอย่างเราก็ยังมีความจำเป็นในการใช้ถ่าน ดังนั้นชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงนิยมเผาถ่านเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร เราทีมงาน U2T เมื่อได้เข้าไปสำรวจก็พบว่ายังมีชาวบ้านหลายคนยังคงยึดอาชีพเผาถ่ายขายอยู่ แต่ยังขาดความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ เพื่อจะหวังว่าจะสามารถเพิ่่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้

อื่นๆ

เมนู