จากการสำรวจในชุมชนบ้านตรุงหมู่ที่ 6 ได้พบว่า พื้นที่ทางการเกรษของชุมชนส่วนมากเป็นทุ่งนาเป็นส่วนมาก รองลงมาเป็นการทำสวนยาง ไร่มันสำปะหลังและอ้อยตามลำดับ วัตถุดิบที่สามารถนำมาจัดทำเป็นผ่านได้ส่วนมากเกิดจากการเหลือใช้หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเริ่มขึ้น จำพวกกิ่งต้นยางที่เกิดจากการหมดสภาพ หรือเสียหายจากการเกิดพายุ ต้นมันสำปะหลังที่ไม่สามารถนำไปชำกล้าได้ จึงใช้เป็นวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

อาชีพในชุมชนส่วนมากชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากผลผลิตที่ไม่แน่นอนจึงเกิดการเปลี่ยนอาชีพโดยเป็นการค้าขายล็อตเตอรี่เพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครับแต่ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากต้อใช้เงินในการลุงทุนจึงเกิดขึ้นเพียงกลุ่มเล็ก ๆภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู