ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตรซะส่วนใหญ่  รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป อาชีพส่วนตัว และข้าขาย

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกพืชตามฤดู เช่น การปลูกข้าว อ้อย มัน เป็นต้น บางบ้านจะทำสวนยาง  ปลูกยูคาเพิ่มด้วย

   

 

ทางทีมปฏิบัติงานจึงให้ข้อมูลในการนำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่าไร้ควันได้ และเศษต้นยาง หรือต้นยูคาสามารถนำมาเผาถ่านไร้ควันได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู