โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือมีการจัดอบรมรัฐวิสาหกิจชุมชนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในการอบรมครั้งนี้เป้าหมายหลักคือสร้างรากฐานที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนได้พึ่งพาและใช้ประโยชน์ จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว การเสริมสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้นำความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีอาชีพที่เป็นทางเลือก และมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภาครัฐจึงมีหน้าที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเข้าช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาส่งเสริมกระบวนการผลิต พัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐาน สร้างเสริมความเป็น ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนพื้นฐาน ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ ความชำนาญเฉพาะที่เหมาะสมกับ แต่ละกลุ่มอาชีพ รวมถึง มีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และให้มีการทำงานเชิงบูรณาการ ในทุกภาคส่วนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและ วิสาหกิจชุมชนส่วน ใหญ่มีความจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ หลักการของหลักสูตร วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพให้มีความความเข้มแข็งและ สามารถ พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบการ การบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าและสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น

อื่นๆ

เมนู