เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น  และได้มีการแบ่งเป้าหมายที่รับผิดชอบคนละหนึ่งเป้าหมาย โดยดิฉันได้รับเป้าหมายที่ 10 การจัดการตำบลปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ ตำบลปลอดภัยในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตำลบปลอดภัย ทั้งนี้ 1.ครัวเรือนคนพิการ 2.ภัยพิบัติในพื้นที่ 3.พื้นที่การเกษตรเสียหาย   4.ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 5.เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 6. จุดเกิดเหตุ ในอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ  โดยการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่าจำนวนของ ตำบลปลอดภัย มีดังนี้  1.ครัวเรือนคนพิการ 11 คน     2.ภัยพิบัติในพื้นที่ 10 ครั้ง    3.พื้นที่การเกษตรเสียหาย  385 ไร่    4.ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 48 ครัวเรือน  5.เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 8 ครั้ง   6.จุดเกิดเหตุ ในอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ  14 จุด

     

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการและสังคม ดำเนินการในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้นเพื่อดูแลในเรื่องของสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การประสานงานและการให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และการเปิดรับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้มีรายได้แก่ตนเองและครอบครัว (ที่มา : นางพิมพ์กนกทิพ บุรินรัมย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต. เขาดินเหนือ)

กองการสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ดูแลและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการจัดสรรเรื่องงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนในพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน       (อ.ส.ม.) ตลอดทั้งการจ้างงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและหน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือในอุทกภัยต่างๆในภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

กลุ่มครัวเรือนคนพิการ    ภัยพิบัติในพื้นที่    พื้นที่การเกษตรเสียหาย    ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ      เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่   จุดเกิดเหตุ ในอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ  ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ  เพราะทำให้เกิดการเสียหายและรายได้ลดลง

    

ผู้จัดทำ                                                                                                                                                                                               รสริน   ฟอมไธสง                                                                                                                                                                             ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ

อื่นๆ

เมนู