ดิฉันนางสาวสุทธิดา วงณรงค์ประเภทนักศึกษาตำบลเขาดินเหนือได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ในการเก็บแบบสอบถามข้อมูลในวันที่ 6-7 และ 13-14 กุมภาพันธ์พศ 2564 เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชนโดยข้อมูลนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดิฉันและทีมงานประเภทนักศึกษาจำนวน 2 คนได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามในตำบลเขาดินเหนือมีทั้งหมด11 หมู่บ้านซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ 1 หมู่บ้านจำนวน 2 คนคือหมู่บ้านฉันเพลหมู่ 2 โดยดิฉันได้เดินทางเพื่อถามแบบสอบถามกับชาวบ้านตามครัวเรือนต่างๆและได้ทำความรู้จักและเห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนดิฉันได้พูดคุยและพบปะกับชาวบ้านในชุมชนซักถามถึงความเป็นอยู่รายได้อาชีพและปัญหาต่างๆในชุมชนซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านฉันเพลเป็นมิตรและใจดีและความร่วมมืออย่างยิ่งซึ่งทำให้ได้รู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัว ส่วนใหญ่อาชีพหลักของแต่ละครัวเรือนมาจากการทำนาเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู