โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                 ดิฉันนางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้ามายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ดิฉันได้ทำการสอบถามข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข กลุ่มองค์กร และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมและได้รับความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูล ในวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2564ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับมอบหมายจำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย  หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับประชาชนก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                   จากการสำรวจข้อมูลพบว่า  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยเอชไอวีและเด็กปฐมวัย ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพราะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอและอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานดำเนินการในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้นเพื่อดูแลในเรื่องของสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การประสานงานและการให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และการเปิดรับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้มีรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

                      รูปภาพเพิ่มเติม

                       ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับประชาชนก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล

                     ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชาชนตามแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

 

             วิดีโอ ID09 ตำบลเขาดินเหนือ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู