บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาประมาณ 37 ปีมาแล้ว  สภาพภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นเป็นป่าและมีหนองน้ำใหญ่ คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอาศัยอยู่คือ  นายหมั่น  และนายอินทร์  อพยพมาจาก อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และถางป่าอกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  ตรงที่ตั้งหมู่บ้านจะมีต้นมะม่วงมาก ชาวบ้านจะพูดภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) เป็นส่วนใหญ่ และจะเรียกต้นมะม่วงว่า สวาย จึงตั้งชื่อว่า บ้านสวาย   แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านโคกสว่าง อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำนาต้มเหล้าขาย ทำไร่ หาของป่า ส่วนของป่าที่เคยสมบูรณ์ในอดีตก็ถูกทำลายเนื่องจากตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อทำการเกษตรปัจจุบันบ้านโคกสว่างมีครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน  มีบ้าน 129 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 505 เป็นชาย 246 คน หญิง 259 คน อาชีพหลักคือ  การทำนาเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ 38,550 ไร่ เป็นที่นา 38,000 ไร่ ทำสวน 550 ไร่ รองลงมาคือรับจ้าง เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการและประกอบอาชีพส่วนตัว และแหล่งเรียรู้เศรษฐกิจสวนพินทอง

     

เศรษฐกิจทั้งหมู่บ้านไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากยังขาดทรัพย์ยากรในการประกอบอาชีพ เช่นแหล่งน้ำที่ดิน ความรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้

ลักษณะประชากร หมู่บ้านโคกสว่าง มีจำนวนประชากร 505 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยล่ะ 48.71 กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18 ปี 1 วัน – 50 ปีเต็ม แหล่งน้ำในหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีน้อยไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากมีเพียงสระน้ำใหญ่ 1 บ่อ เท่านั้น ส่วนน้ำประปาก็ได้ใช้ทุกครัวเรือน

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสวนพินทอง บ้านโคกสว่าง

 

 

อื่นๆ

เมนู