โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปัญหาความเป็นอยู่ในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ

ดิฉันนางสาวดวงกมล กล้าหาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศษบกิจและสังคมแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลัก หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 7 บ้านหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการปฏิบัติงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม คือการลงพื้นที่โดยการหาข้อมูเพื่อสอบถามข้อมูลแบบครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด 19 และเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ดิฉันนางสาวดวงกมล กล้าหาญ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจสำรวจ 6 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหลัก หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร และอาชีพรับจ้างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการจ้างงานในเดือนนั้นๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน มีทั้งหนี้นอกระบบ ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และทำธุรกิจส่วนตัว ที่เหลือเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้าน ยานพาหนะ และใช้ในชีวิตประจำวัน ในตำบลมีโครงการให้ความรู้ฝึกอบรมอยู่เรื่อยๆ เช่น จัดอบรมทักษะอาชีพจากกองสวัสดิการ เป็นต้น    จากการลงพื้นที่สอบถามสภาพแวดล้อมและปัญหาในชุมชน สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนมากตามที่ได้สอบถามข้อมูล เห็นด้วย เกินกว่า 50% ว่าขยะ ถนน  และไฟฟ้า ยังจัดการได้ไม่ดีพอ ในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่จะเลือกเผาขยะในแต่ละครัวเรือน  ถนนบางส่วนในชุมชนยังเดินทางไม่ค่อยสะดวกมีพื้นผิวขรุขระชำรุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไฟ้ฟ้าขอบถนนในชุมชนยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ คนในชุมชนส่วนใหญไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน แต่จะสวมเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่

                 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจริงตามแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 และ 06 แล้ว ได้พบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ ถ้าชุมชนแห่งนี้ได้รับการอบรมในหลักสูตร ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู