ความเป็นมาของตำบลเขาดินเหนือ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลเขาดินเหนือ ในปี พ.ศ.2536 โดยมีนายบุญทัน สาระเพชร เป็นกำนันคนแรก และนายยุทธ อินทรีย์ เป็นกำนันคนปัจจุบัน
ตำบลเขาดินเหนือเป็นตำบลที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 210-235 เมตร ถือว่าเป็นแหล่งที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กันเลยที่เดียว ประชากรส่วนมากจึงมีอาชีพเกษตรกรกัน โดยพืชที่นิยมปลูกกันได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น จากการสำรวมพบว่าในหมู่บ้านมีกลุ่มคนที่รวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ได้แก่ กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว กลุ่มทำผ้าไหม และกลุ่มทำกระเป๋าผ้าไหม แต่ชาวบ้านยังมีความต้องการอาชีพเสริมที่ตอบสนองการดำรงชีวิตของพวกเขา ทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานจึงร่วมประชุมพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปร่วมกันคือการอบรม “การผลิตถ่านชาโคลไร้ควัน” โดยนำเอาเศษซากวัสดุจากการปลูก อ้อยและมันสำปะหลังที่ชาวบ้านปลูกมาใช้ในการแปรรูป นับเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู