ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลเขาดินเหนือได้ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับคนในชุมชน ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลตะโก มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 30 คน เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านไร้ควัน ประโยชน์แนวทางการใช้ไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ) สำหรับเกษตรกรอินทรีย์ไทย และสามารถพัฒนาทางด้านเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลจากถ่านธรรมดาเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้เช่นกัน


ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำขึ้นภายใต้กายควบคุมโรคระบาด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและดูวิธีการทำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับการเผาถ่านไร้ควัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ ในทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู