กระผม นายปรินทร์ ยอดสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ประชุมกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นเพื่อหารือในการทำงานและวิธีการทำงานให้            เกิดประโยชน์สุงสุด ได้ความว่า มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด-19) กลุ่มของกระผมได้รับผิดชอบให้สำรวจ มอบหมายจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 บ้านตรุง และวันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มของกระผมได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย จากนั้นจึงได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม (06) พบว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่อมากลุ่มของกระผมได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตรุง ในการสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลส่วนที่ตกหล่น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี        

     จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มาตลอดเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์วิธีการรับมืออยู่เสมอ และมีผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้ยังมีมาตการการป้องกันโรคระบาดตามสถานที่สำคัญตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้านให้บริการอย่างทั่วถึงมีการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ในการป้องกันและเฝ้าระวัง ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่    ตั้งไว้จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู