จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 2019 ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากสำหรับในตำบลเมืองโพธิ์  กับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในตำบลแห่งนี้ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้านในชุมชนมีการดำเนินค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ข้าพเจ้านางสาว รสริน ฟอมไธสง ประเภทกลุ่มประชาชน  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลเขาดินเหนือ เพื่อเชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีน นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับชาวบ้านและชุมชนชาวบ้านไปร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  สายใหญ่รักชุมชน  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน 2564  มีชาวบ้านมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมีวิทยากรมาให้ความรู้สาธิตการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพป้องกันโวิด  ได้มีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์สเปย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแมสพร้อมทั้งทำแผนการป้องกันโควิดเพื่อนำไปแจกให้กับชาวบ้าน

การป้องกัน โควิด-19 ในหมู่บ้านจะมี อสม คอยให้ความรู้และคัดกรองคนที่มาจากต่างจังหวัดและได้จัดให้มาจุดคัดกรองอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านมีการแจ้งข่าวสารจากผู้นำหมู่บ้านในแต่ละช่วงสถานการณ์เรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู