ข้าพเจ้า นางสาวธันย์ชนก  เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่กับทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น

เมื่อในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งได้รับมอบหมายจำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย  หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับประชาชนก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด-19) กลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ให้ทำการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้จากนั้นจึงได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม (06) ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ในการสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนเข้าสำรวจเป็นอย่างดีจึงทำให้เก็บข้อมูลสำเร็จไปได้ด้วยดี

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตลอดเป็นอย่างดี เมื่อออกนอกพื้นที่หรือเข้าไปในตัวอำเภอ และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจากโควิด-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆของหมู่บ้านให้บริการอย่างมากมาย และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภาพประกอบ

 

 

ID09(1) ตำบลเขาดินเหนือ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู