การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑

ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จากการสำรวจหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะทำอาชีพหลักเป็น เกษตรกร ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา
ปลูกมันสำปะหลัง บางครัวเรือนจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่วย
ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะดำรงชีวิตแตกต่างกัน
ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปตามไปสวนและไร่นาของตน
บางครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ควาย ไก่ ในช่วงเช้าจะนำสัตว์เลี้ยง
ไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ในช่วงนี้ได้ทำการปิดหน้ายางแล้ว
จึงไม่ได้มีการกรีดยางในช่วงนี้ และมีการว่างงาน ทำให้ไม่มีรายได้ในช่วงนี้
กล่าวถึงไปว่าโดยรายได้ของคนในชุมชนมาจากอาชีพ เช่น การทำการเกษตร รายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนนั้น อยู่ที่
น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน ในการทำการเกษตร มีการลงทนจำนวนมาก ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา สารเคมี
ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างรถไถ ซึ่งค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เงินทุนในส่วนของตนนั้นไม่เพียงพอ
จึงเกิดการหยิบยืมเงินจากสถานที่ให้บริการต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส)
ส่งผลให้คนในชุมชนมีหนี้สิ้นเป็นจำนวนมาก
ในด้านแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน เช่น ห้วย วัด
ในปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้คนในชุมชนที่เคยไปประกอบอาชีพที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฯลฯ
จึงส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบอาชีพ ว่างงาน ตกงาน และขาดรายได้ จึงย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง
เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว
ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ คือ เส้นทางบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา
รวมไปถึงไฟฟ้าตามซอยยังไม่ทั่วถึง

อื่นๆ

เมนู