แผนงานประจำเดือนพฤศจิกายน คือ การรวมกลุ่มกันของสมาชิกทีมปฎิบัติงานประจำพื้นที่ .เขาดินเหนือ .บ้านกรวด .บุรีรัมย์  เพื่อจัดการอบรมการเผาถ่านไร้ควัน แก่ผู้อบรมทั้งหมด 30 คน

การอบรมครั้งนี้เป็นรอบปฏิบัติจริง หลังจากการอบรมรอบทฤษฎีมาแล้ว ผู้อบรมจะได้ความรู้จากวิทยากรคือ อาจารย์วีระ เนตรตาทิพย์ เป็นผู้ให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการหาถังมาเผาต้องใช้ขนาด และอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างในการเผา ประโยชน์จากการเผาแบบนี้ รวมถึง การทำบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุถ่าน การทำถ่านอัดแท่งด้วยมือ การทำเป็นรูปทรงต่างๆ และการนำประโยชน์จากนำ้ส้มควันไม้มาใช้ สำหรับการแปรรูปของเสียจากการเกษตร เพื่อการผลิตแท่งเชื้อเพลิงพัฒนาการผลิตถ่านไม้จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการผลิตถ่านมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างงานในชนบทและเป็นการลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานในครัวเรือน และเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในชุมชนต่อไปในอนาคต

             โดยเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรสามารถใช้เศษกิ่งก้านไม้ หรือเศษวัสดุพืชอื่นๆมาเป็นวัตถุดิบแทนไม้ขนาดใหญ่ จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่สำคัญของการเผาถ่าน และประโยชน์ที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูงมิใช่ได้เพียงถ่านเท่านั้น ด้วยข้อเด่นของเตาชนิดนี้และการส่งเสริมอย่างจริงจังทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลผลิตและประโยชน์ที่ได้จากการเผาถ่านหลากหลายชนิด เช่น น้ำส้มควันไม้ ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์ และสบู่จากถ่าน เป็นต้น รวมถึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้การเผาถ่านในแต่ละภูมิภาคมีการใช้ชนิดไม้สำหรับเป็นวัตถุดิการ  เผาถ่านแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น

 

อื่นๆ

เมนู