ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่กับทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการเผาถ่าน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การเผาถ่านไร้ควัน และรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น

เมื่อในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูล U2T-SROI เพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้แทนตำบล 9.หน่วยภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท 11.เอกชนในพื้นที่ เป็นต้น ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นเอกสารเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้าน และชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ ในการสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู