• ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลวันที่ ๘ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของหมู่บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับภาพรวมโดยทั่งไปของบ้านฉันเพล คือ ชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรทำนา เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริม คือ หัตถกรรมตะเกียบ อาชีพของชาวบ้านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน คือการทำนา และมีการทำไร่ปอ ไร่มัน ไร่อ้อย เป็นอาชีพเสริม  แต่เนื่องจากสภาพดินเสื่อมโทรมจึงทำให้อาชีพเหล่านี้ได้เลิกไป

หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในหมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด ๒๑๕ หลังคาเรือน อยู่ติดกับบ้านหลัก ลักษณะหมู่บ้านเป็นแบบปิด อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือการทำนา อาชีพเสริมคือการทำตะเกียบ

ประเภทของเศรษฐกิจในชุมชน

การเกษตร กสิกรรม ปศุสัตว์ อื่นๆ

สภาวะเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรมตะเกียบที่เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับข้าวที่เป็นรายได้อันดับหนึ่งของหมู่บ้าน ข้าวที่ผลิตคือข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ใช้งาน และจำหน่ายเป็นบางส่วน

อุตสาหกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ จักสาน

เนื่องจากราคาผลผลิตจะตกต่ำลงไปมาก ทำให้ชาวบ้านลดการทำนา และหันมาทำอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม ทำตะเกียบ เย็บผ้าส่งโรงงาน

สภาพปัญหาในชุมชน

๑ ถนนยังเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุม เกิดฝุ่นละอองในเวลามีรถขับรถ เวลาฝนตกมันจะทำให้มีน้ำขัง ถนนลื่น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

๒ น้ำประปา มีฝุ่นละออง น้ำไม่ใส บางครั้งมีกลิ่น เวลาอาบน้ำจะมีอาการคันตามผิวหนัง

๓ ไฟฟ้ายังมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของชาวบ้าน

๔ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความยากจน

ความต้องการของคนในชุมชน มีดังต่อไปนี้

๑.  อบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน

๒.  หาตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน

๓.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๔.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๕.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

๖.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

๘.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๙.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ภาพประกอบกิจกรรม

แหล่งน้ำและสถานที่ภายในตำบล

อื่นๆ

เมนู