ดิฉัน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมพร้อมกับชาวบ้านที่มีความสนใจด้านการสร้างตลาดออนไลน์ ณ วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตะพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อม และอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตลาดออนไลน์ในรูปแบบของการสร้างเพจใน Facebook  เพื่อเพิ่มพื้นที่การขายสินค้าสำหรับชาวบ้าน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ทำการสอนชาวบ้านที่มีความสนในการสร้างเพจ ซึ่งสอนตั้งแต่การสมัคร Facebook จนถึงขั้นตอนการสร้างเพจ  โดยชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู