จากสถานการณืในปัจจุบัน พบการติดเชื่อ Coivd-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากรายงานข่าว ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ จึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลเขาดินเหนือ และองค์การบริบารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ร่วมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจาก Covid-19 และร่วมจัดหาอุปกรณ์เพื่อแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองในจุดเข้าออกของหมู่บ้าน เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอในการทำงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ในการสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือวิธีการดูแลรักษาตัวเองเมื่อเกิดภาวะเสี่ยง อีกทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อความปลอดภัยในชุมชนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู