ทีมงาน U2T ตำบลเขาดินเหนือได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ณ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตถ่านชาโคล จากวัสดุในพื้นที่ เช่น กิ่งไม้ ไม้ไผ่ อ้อย หรือต้นมันสำปะหลัง เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาและประกอบเป็นอาชีพ หรือสร้างเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ในอนาคต ซึ่งได้มีผู้บรรยายมาให้ความรู้อธิบายขั้นตอนและแสดงวิธีการทำถ่ายชาโคลไร้ควันให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ดู และลองปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำขึ้นภายใต้การควบคุมโรคระบาด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง

    

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู