๑.อาชีพในชุมชน
มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งการจะได้เหล่านี้มาใช้สอย ต้องมีเงินซื้อ และการจะมีเงินได้นั้น มนุษย์ต้องประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถของตนเอง

-ความหมายของอาชีพ
อาชีพ หมายถึง การทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทน เพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว อาชีพที่เลือกทำต้องเป็นอาชีพสุจริตทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

-ความสำคัญของอาชีพในชุมชน
๑.สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพก็จะมีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และหากรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดจะทำให้มีเงินออมไว้ใช้ในเวลาจำเป็น
๒.ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการติดต่อค้าขายหรือประกอบอาชีพร่วมกัน และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
๓.พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้ อาจมีการรวบรวมเงินกันนอกเหนือจากเงินสนับสนุนที่ได้รัยจากหน่วยงานราชการ สร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกันในชุมชน ชุมชนจึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า และคนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

-อาชีพต่างๆ ในชุมชน
อาชีพแต่ละอาชีพแตกต่างกัน การเลือกประกอบอาชีพใดนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและความสามารถของตนเองมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู