ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจข้อมูลตำบลตะโกตาพิ  ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลในตำบลตะโกตาพิทั้งหมด 9 จุด แต่ละจุดขนาดจะแตกต่างกันไป

ในส่วนของโคกหนองนาโมเดล จะมีการขุดสระ ปลูกข้าว ปลูกพืชผล และพืชผักบ้างชนิด และสามารถทำเป็นเชิงเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ในเวลาต่อมา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

รูปประกอบบทความ

Tags:

อื่นๆ

เมนู