ข้าพเจ้านางเรียม  นวลคนึง รับผิดชอบหมู่ 7 บ้านโคกกระชาย ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิก อบต. หมู่7 เขียนโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีนำเสนอผ่านสำนักวิจัยและพัฒนามหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อของบ สสส. ตอนนี้โครงการได้ผ่านแล้ว

ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน 14 คน เพื่อคัดเลือกครัว ขั้นต่ำ 80 ครัวเรือนมาเข้าร่วมปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อเป็นอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือนในยุคโรคระบาดโควิท19

เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักพึ่งพาตนเองปลูกเอง กินเอง ที่เหลือก็แบ่งปัน และขาย เพื่อนำเงินมาบริหารจัดการในครัวเรือนต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู