ข้าพเจ้า นายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่  
ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ปลา ไก่ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนมูลสัตว์ชาวบ้านในชุมชนได้นำใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพดินในการทำนา เพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยชีวภาพ ถ้าเหลือจากการใช้ประโยชน์ส่วนตน ก็สามารถไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และในชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อขายและกินเอง

ปัญหาที่พบในชุมชนตำบลตะโกตาพิ คือ ส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงสัตว์จะเป็นผู้มีอายุแล้ว ประกอบกับช่วงนี้อาการร้อน แดดจัด จึงทำให้เป็นลมแดดได้ง่าย ช่วงฤดูทำนาก็ต้องไปตัดหญ้าให้วัว ควายกินเอง

 

 ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู