ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตาพอหมู่1
(ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

ข้าพเจ้านางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจหมู่1บ้านตะโกตาพิซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจในพื้นที่หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลักส่วนอาชีพเสริมรับจ้างทั่วไปและเลี้ยงสัตว์
จากการสำรวจหมู่ 1 ในในตำบลกะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ชาวบ้านในหมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ จะนิยมทำนาในหน้านาปี ซึ่งเริ่มทำตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม หลังจากการทำนาผ่านไปประมาณ4เดือนข้าวจะออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนาเมื่อถึงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนชาวนาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว และระหว่าการรอข้าวโตก็จะมีอาชีพเสริมเข้ามา ได้เเก้ เลี้ยงสัตว์บ้าง รับจ้างทั่วไป
โดยจากการสำรวจด้านการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านตะโกตาพิหมู่1แล้วนั้นชาวบ้านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพที่ตนทำ จึงเป็นเครื่องมือที่ดีในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ยังขาดความรู้ที่ทันสมัยและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน บ้างครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว และยังพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การประกอบอาชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก และหม่ำซ้ำยังต้องมาประสบปัญหาในเรื่องโรคระบาดโควิด 19 อีกด้วย ทำให้บ้างอาชีพได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป

อื่นๆ

เมนู