วิถีชีวิตและการดำรงชีพ ของชาวบ้านบาตร หมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 10

ปัญญา พวงประเสริฐกุล


 

การตั้งรกรากของหมู่บ้าน

บ้านบาตรตั้งอยู่บริเวณหนองปรือ ทางทิศใต้ของปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 4  ตำบลโคกม้า และมีผู้นำหมู่บ้านมา 4 ท่านแล้ว บ้านบาตรแยกออกจากหมู่ที่ 10 เป็นหมู่ที่ 5

อาชีพและการดำรงอยู่

อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีอาชีพ ทำนา และเสี้ยงสัตว์ อาชีพรับจ้าง และรับราชการ

ชาวบ้านทำนาปีละครั้ง เลี้ยงสัตว์ประเภทวัว ควาย

อาชีพเสริม ที่พบ เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงหนู เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่บ้าน และไก่เนื้อ  รับจ้างทำวิกผม รับจ้างรถดูดส้วม ค้าขาย ร้านเสริมสวย

อาชีพรับจ้าง ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้าน ที่มีอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกิน รับจ้างถางหญ้า รับจ้างทำนา รับจ้างงานทั่วไปในหมู่บ้าน นอกจากนี้มีออกไปทำงานรับจ้างในเมืองใหญ่เช่น กรุงเทพ ชลบุรี ส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างแรงงานก่อสร้าง

อาชีพรับราชการมีส่วนน้อย หมู่ที่ 5 มี  ครัวเรือน และหมู่ที่ 10 ประมาณไม่ถึง 10 ครัวเรือน

ชุมชนชาวบ้านบ้านขึ้นชื่อได้ว่ามีชาวต่างชาติที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยในหมู่บ้านย้ายมาอยู่และตั้งรกรากในหมู่บ้าน จำนวน 7-8 หลังคาเรือน และมีผู้หญิงในหมู่บ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 ครอบครัว

อาหารท้องถิ่นในชุมชน ในยามหน้าแล้งชาวบ้านไปหากบตามท้องนา แมลงต่างๆในป่า เก็บผักและเห็ดในท้องทุ่ง รวมทั้งปลาในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

น้ำในการบริโภค ในอดีตชาวบ้านมีการขุดบ่อเพื่อเอาน้ำมาบริโภค รวมทั้งบริโภคน้ำฝน ในปัจจุบันไม่มีการบริโภคลักษณะดังกล่าวแล้ว ส่วนใหญ่ซื้อน้ำเพื่อการบริโภค และมีบริการกดน้ำในหมู่บ้าน

 ประเพณีในชุมชน

 1. วันโฏนตาในวันออกพรรษา
 2. วันสงกรานต์
 3. แห่นางแมว
 4. ลอยกระทง
 5. วันเข้าพรรษา และวันสำคัญทางศาสนา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเกือบทุกครัวเรือน มีเน็ตประชารัฐ  และแหล่งน้ำสาธารณะและน้ำบาดาล

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน

 • นายสมาน มิตรแสง

กลุ่มองค์กรในชุมชน กทบ. กข.คจ. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 5

นายรวน คงประโคน ประธาน กข.คจ. มีจำนวนสมาชิก100 คน เงินกองทุน 280,000 บาท

นางวิไลวรรณ จันทรอาหาร  ประธาน กทบ. มีจำนวนสามาชิก  85 คน เงินกองทุน 45,000,000 บาท

จุดเด่นในชุมชน

     มี  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อุปสรรคปัญหา

 1. ปัญหาความยากจน ปัญหาว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
 2. ถนนในชุมชนขรุขระ
 3. ปัญหาขาดน้ำในยามหน้าแล้ง ขาดน้ำในการทำการเกษตร

ข้อเสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

 1. กลุ่มปลูกผักส่งเสริมให้ความรู้วิชาการ เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และสนับสนุนด้านการตลาดรองรับ
 2. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดความรู้วิชาการ เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และสนับสนุนด้านการตลาดรองรับ

 

ภาพวิถีชีวิตภายในชุมชนฯ 

 

วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู