“โคกหนองนา โมเดล” เป็นอีกหนึ่งปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากแนวคิดได้อย่างเห็นผล เป็นการบริหารพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งพื้นที่เล็กหรือใหญ่ ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนและพอเพียง

โดยโคกหนองนาโมเดล มีองค์ประกอบคือ 1)พื้นที่ มีพื้นที่ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 2)หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก) โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ 3)นา มีพื้นที่นาให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู