ข้าพเจ้านายคอด  บัติประโคน  ภาค ประชาชน  ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดอบรมด้านการเงินให้ความรู้ประชาชนรู้จักการวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินมีบทบาทและความสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทางการเงินเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัย ที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพหรือฐานะทางการเงิน  และปัจจัยทางด้านความเชื่อและทัศนคติที่ผิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ต้องการได้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือโอกาสในการหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งของตนเองและของผู้ที่อยู่ในอุปการะ นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำให้บุคคลดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในบั้นปลายของชีวิตหรือหลังเกษียณอายุได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงสาระสำคัญและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารเงินในแง่มุมสำคัญ อาทิ การออม การบริหารหนี้ และการลงทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม ได้เรียนรู้ความสำคัญของตัวแปรหลักที่สัมพันธ์กัน (เงินต้น เวลา และอัตราดอกเบี้ย) ว่ามีพลังเร่งต่อการออม การลงทุน และภาระหนี้ การเข้าใจความสำคัญและความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าเงินออม บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม เข้าใจถึงผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้ในบั้นปลายชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม เข้าใจสาระสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การบริหารเงินเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่ง

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้

     

Tags:

อื่นๆ

เมนู