ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ นักศึกษา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมด้านการเงินและการวางตลาดทางออนไลน์ ทำให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การลงทุน การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การบริหารใช้จ่ายต่างๆเพื่อรับมือและจัดการกับการทำธุรกิจในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และการจัดทำตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook,Line,Instagram หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สิ่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่กำลังมองหาหรือกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ออกไป และเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ของเราได้ และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ต่อตนเองและต่อชุมชนอีกด้วย

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู