ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ นักศึกษา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป
เนื้อที่ประมาณ 30,170 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 26,850 ไร่

มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านชุมแสง , หมู่2 บ้านศรีสุข , หมู่3 บ้านโคกเห็ด , หมู่4 บ้านบาตร , หมู่5 บ้านชัยพัฒนา , หมู่6 บ้านโคกกระชาย , หมู่7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ,หมู่8 บ้านหนองสะเดา , หมู่9 บ้านบาตร , หมู่10 บ้านหนองปรง , หมู่11 บ้านหนองบอน

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงานที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการสรรหาอะไรใหม่ๆในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ให้มั่นคงมากขึ้นและเป็นแนวทางในการหาเลี้ยงชีพภายในครอบครัวหรือสังคม และมีความเข้าใจกันของคนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู