กระผมนายธนวันต์ เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หากพูดถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไทย เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อน  แต่ใครจะรู้ว่าจังหวัดเล็กๆที่มากไปด้วยความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณและการกีฬามีมนต์ขลังมากมายที่ทำให้ทุกท่านต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน และยังมีชุมนุมต้นแบบและเด่นๆมากมาย อย่างเช่นตำบลตะโกตาพิ

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด11หมู่บ้าน เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชาแปรสู่การปฏิบัติสร้างจุดเปลี่ยนจากอดีตที่ชาวนามีปัญหาด้านความรู้ในการทำงานการเข้าใจสภาพภูมิอากาศและขาดแคลนน้ำในการทำนา จึงได้ปรับเปลี่ยนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และการทำโคกหนองนาโมเดล เป็นการช่วยทำให้มีน้ำใช้ไร่นาและเหลือใช้ ที่สำคัญได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย และยังควบคู่กับการเป็นแหล่งหัตถกรรมจักสานเข่ง และการเผาถ่านเพื่อจำหน่าย ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวชุมชน และต่อยอดสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย 11 ฐานการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสู่วิถีชุมชน

สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านของตำบลตะโกตาพิยึดมั่นมาโดยตลอดคือ ประเพณีประจำถิ่นและการยึดปฏิบัติใรศีลธรรมโดยมีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 28 ที่วัดประชาสมนึก โดยมีท่านพระครูธวัชปิยาจาร เจ้าคณะตำบลตะโกตาพิเป็นเจ้าสำนักดูแลอยู่ ท่านได้นำชาวบ้านปฏิบัติธรรมทุกปี และที่ขาดไม่ได้คือประเพณีที่ทำประจำปีทุกปี เช่น ประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษา การแซนโฏนตา อกพรรษา การกวนข้าวทิพย์เป็นต้น จนทำให้ตำบลตะโกตาพิได้รับรางวัลหมู่บ้านศีล 5 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกคน

จากผลงานต่างๆทำให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนของตำบลตะโกตาพิให้ก้าวผ่านวิกฤติได้หลายครั้ง มาจากหลักการที่ยึดมั่นร่วมกัน การพัฒนาทุกเรื่องต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการประชาคมทุกครั้ง และปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอกที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและความเห็นชอบของชุมชน จึงทำให้เห็นว่าชาวบ้านตำบลตะโกตาพิมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปพร้อมกับทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน จนเกิดความเป็นชุมนุมที่เข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู