ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตพิหมู่1 (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

ข้าพเจ้านางสาวลลิตตา พรมด้วง ภาคนักศึกษาได้ลงพืนที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ อำ๓อ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพึ่นที่สำร วจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้าน ตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพืนที่ปฏิบัติงานคณะ

อาจารยํได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบ้ติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจบ้านตะโกตาพิ ม.1 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยัง ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ในการสำรวจหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชนํในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1ซึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร บ้างก็รับจ้างและค้าขาย อีกทั้งเสียงสัตว์ซะส่วนใหญ่

จากการสำรวจบ้านตะโกตาพิ ในตำบลกะ’โกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่า ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปน ทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการ ปลูกพืชและเสียงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วน สัตว์ที่เสียง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ชาวบ้านในหมู่บ้านตะโกตาพื จะนิยมทำนาในหน้านาปี ซึ่งเริ่มทำตั้งแต่เดือน พฤษภาคม หลังจากการทำนาผ่านไปประมาณ4-5เดือนข้าวจะออกรวงเป็นสีทองเต็มทุ่งนาและเมื่อพอถึงช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว และในระหว่างการรอข้าวโตพอที่จะเก็บเกี่ยวก็จะมีการทำอาชีพเสริม เข้ามา เช่น เสียงสัตว์บ้าง รับจ้างทั่วไป หรือปลูกพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกในช่วงฤดูนั้นๆไป

โดยจากการสำรวจด้านการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านตะโกตาพืหมู่1แล้วนั้นชาวบ้านมีความรู้พืนฐานเกี่ยวกับ อาชีพที่ตนทำ จึงเป็นเคริ่องมือที่ดืในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ยังขาดความร้ที่ทันสมัยและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ในยุคป’จจุบัน ซึ่งบางครอบครัวก็ขาดแคลนทุนทรัพย์จืงมืการกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว และยังพบว่า ประชากรผู้สูงอายุมืจำนวนเพิ่มมากขึน จึงทำให้การประกอบอาชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก และด้วยสถานการ์ณโรค โควิด1 9 ณ ป’จจุบันยังคงระบาด จึงเป็นปัญหาให้บางอาชีพได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น อาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป ลูกหลานบางคนครอบครัว ก็มืการสั่งหยุดงานจึงทำให้ไม่มืเงินมาเจือจุนในครอบครัว

ภาพปฏิบ้ติงานการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู