ID 09 ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายรณกฤต  โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงสำรวจหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 17 มีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิ โดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา   หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร และหมู่ 11        บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กระผมและทีมงานได้ทำการประชุมเรื่องการลงพื้นที่  โดยกระผมและทีมงานได้ตกลงร่วมกันว่าจะทำการลงสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนด้วยกันทั้ง 18 คน ซึ่งกระผมและทีมงานได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าและทีมงานขอความกรุณาชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์และทอเสื่อ บางบ้าน

ในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ในชุมชนหมู่ที่ 1           บ้านตะโกตาพิ มีสถานที่สำคัญ คือ วัดประชาสมนึก โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโกตาพิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ มีจำนวน 285 ครัวเรือน หมู่ 2   บ้านชุมแสง มีสถานที่สำคัญคือ สำนักสงฆ์บ้านชุมแสงสว่างวนาราม และโรงเรียนบ้านชุมแสง มีจำนวน 150 ครัวเรือน หมู่ 3 บ้านศรีสุข มีสถานที่สำคัญคือ สำนักสงฆ์ศรีสุขพัฒนา มีจำนวน 154 ครัวเรือน หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด มีสถานที่สำคัญ คือ วัดป่าบ้านโคกเห็ด และโรงเรียนบ้านโคกเห็ด มี 87 ครัวเรือน ใหมู่ 5 บ้านบาตร มีสถานที่สำคัญ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร มีจำนวนครัวเรื่อน 162 ครัวเรือน หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา มีสถานที่สำคัญ วัดบ้านชัยพัฒนา มี 112 ครัวเรือน หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย มีสถานที่สำคัญคือ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์        วัดป่าโคกกระชาย และศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายด้านประมง มีจำนวน 169 ครัวเรือน หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ มีสถานที่สำคัญคือ วัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ มี 131 ครัวเรือน หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา มีสถานที่สำคัญคือ             โรงน้ำดื่มประชารัฐ และค่ายมวยเกียรติหมู่ 9 มี 105 ครัวเรือน หมู่ 10 บ้านบาตร มีสถานที่สำคัญ คือ               วัดบ้านบาตร และโรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) มี 258 ครัวเรือน และหมู่ 11 บ้านหนองปรง มีสถานที่สำคัญ คือ ที่พักสำนักสงฆ์บ้านหนองปรง มี 63 ครัวเรือน

ส่วนสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม มีกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราเป็นมลพิษทางอากาศ ขาดน้ำทางการเกษตรในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าของชุมชนและหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีผู้สูงอายุอยู่ในช่วงกลางวัน ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงาน ซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลได้

 

 

อื่นๆ

เมนู