ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตาพิหมู่1

(ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

        

ข้าพเจ้านางสาวลลิตตา พรมด้วง ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจบ้านตะโกตาพิ ม.1 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ในการสำรวจหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร บ้างก็รับจ้างและค้าขาย อีกทั้งเลี้ยงสัตว์ซะส่วนใหญ่

จากการสำรวจบ้านตะโกตาพิ ในตำบลกะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ชาวบ้านในหมู่บ้านตะโกตาพิ จะนิยมทำนาในหน้านาปี  ซึ่งเริ่มทำตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม หลังจากการทำนาผ่านไปประมาณ4-5เดือนข้าวจะออกรวงเป็นสีทองเต็มทุ่งนาและเมื่อพอถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว และในระหว่างการรอข้าวโตพอที่จะเก็บเกี่ยวก็จะมีการทำอาชีพเสริมเข้ามา เช่น เลี้ยงสัตว์บ้าง รับจ้างทั่วไป หรือปลูกพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกในช่วงฤดูนั้นๆไป

โดยจากการสำรวจลงพื้นที่ในแต่ละเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของชุมชนบ้านตะโกตาพิ หมู่1 แต่เรื่องที่ฉันสนใจเป็นพิเศษคือ ปัญหาของน้ำประปาเพียงพอต่อการใช้ และจะทำให้ส่งผลกระทบในหลายแง่ ทั้งทางเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆไว้เพื่อจำหน่าย/อุปโภคหรือ บริโภค ซึ่งอาจทำให้พืชผักที่ปลูกนั้นไม่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือได้ผลผลิตไม่ตรงตามเป้านั่นเอง

 

 

ภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

                                                             

 

 

 

อื่นๆ

เมนู