1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09(2) การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ นักศึกษา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน

ได้มีการเชิญชวนประชาชนในชุมชนในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 และได้มีการสอบถามความประสงค์และความคิดเห็นในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการรวบรวมข้อมูลและจัดสถานที่ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 มีประชาชนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 30 คน เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านไร้ควัน ประโยชน์แนวทางการใช้ไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ) สำหรับเกษตรกรอินทรีย์ไทย และสามารถพัฒนาทางด้านเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า จากถ่านธรรมดาเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้และนำไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู